Uslovi korišćenja


Svi posetioci prezentacije sajta vvv.zdravlje.co.rs, pristupom i pregledanjem ove veb stranice prihvataju sledeće uslove korišćenja:

Informativne svrhe

Internet prezentacije vvv.zdravlje.co.rs, sve njihove stranice i sve prezentovane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu svrhu. Opisi pojedinih proizvoda na ovom sajtu sadrže samo osnovne podatke iz letaka koji je zvanično odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i koji je sastavni deo materijala za pakovanje. Navedene informacije ne mogu zameniti ni informacije koje su sadržane u deklaraciji proizvoda, niti uputstva koja pacijent dobija od svog lekara, farmaceuta ili druge kvalifikovane osobe. Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na vvv.zdravlje.co.rs, pacijenti se moraju konsultovati sa lekarom, farmaceutom ili drugim kvalifikovanim licem, a Zdravlje ne može ni na koji način biti odgovoran za upotrebu proizvoda suprotno uputstvima dobijenim iz ovih lica.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju lekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici treba da se oslanjaju isključivo na podatke o leku sadržane u sažetku opisa svojstava leka i uputstvu o leku odobrenom za upotrebu u Republici Srbiji, a ne na sadržaj ove stranice ili internet stranice kojima je moguće pristupiti sa ove stranice.

Ograničenje odgovornosti

Zdravlje ulaže razumne napore da uključi tačne i ažurne informacije u sadržaj ove veb stranice, ali ne daje nikakve izjave ili garancije (izričite ili implicirane) u pogledu tačnosti ili potpunosti takvih informacija. Zdravlje nije odgovoran za korišćenje ove veb stranice ili bilo koje druge veb stranice povezane sa ovom veb lokacijom. Zdravlje zadržava pravo da promeni sadržaj ove veb stranice u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Svi korisnici ove veb stranice saglasni su da pristupe ovoj veb stranici i svim stranicama povezanim sa ovom veb lokacijom na sopstveni rizik. Ni Zdravlje niti bilo koje treće lice uključeno u dizajn, proizvodnju ili održavanje ove veb stranice ili bilo koje internet stranice povezane sa ovom veb lokacijom neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu indirektnu, direktnu, slučajnu, posledičnu ili bilo koju drugu štetu koja može nastati usled pristupa , korišćenje ili nemogućnost korišćenja ove veb stranice ili bilo koje veb stranice povezane sa njim, kao i za bilo kakve greške ili propuste u njegovom sadržaju.

Nijedna informacija koju posetioci veb sajta pošalju Zdravlju putem interneta ili e-pošte neće se smatrati poverljivom, čak i u situaciji kada pošiljalac informacije izričito kaže da je informacija poverljiva, a Zdravlje zadržava pravo dalje distribucije, korišćenja ili uključivanja takvih informacija u sadržaj svoje veb stranice ili ga potpuno ignorisati.

Zdravlje ni na koji način neće zahtevati od posetilaca sajta da mu u bilo kojoj situaciji dostave poverljive informacije niti preuzima odgovornost za posledice koje mogu proizaći iz činjenice da su posetioci sajta dobrovoljno i na sopstvenu inicijativu poslali određene informacije. Navedena ograničenja izuzimaju informacije koje se odnose na farmakovigilancu proizvoda Zdravlje, informacije koje imaju karakter ličnih podataka kao i informacije koje imaju karakter upozorenja sa kojima će Zdravlje postupati u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.

Veze ka drugim veb lokacijama

Zdravlje nema kontrolu i nije odgovoran za sadržaj informacija na veb lokacijama trećih strana ili za korišćenje tih veb lokacija, čak i ako je pristup tim sajtovima omogućen sa ove veb stranice. Zdravlje ne snosi odgovornost, niti daje korisnicima ove veb stranice bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti, ažurnosti i, uopšte, bilo kakvog drugog kvaliteta informacija sadržanih na tim veb stranicama.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na vvv.zdravlje.co.rs zaštićeni su kao autorska dela ili subjekti prava intelektualne svojine. Svako njihovo nezakonito korišćenje bez odgovarajuće prethodne saglasnosti Zdravlja, Zdravlje će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeti sve zakonom dostupne mere da sankcioniše lica koja učine takvu povredu. Sve fotografije na vvv.zdravlje.co.rs predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhive Zdravlja ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije pod uslovima koje odredi nosilac prava na fotografije.

Informacije koje se nalaze na vvv.zdravlje.co.rs mogu se koristiti u obrazovne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacije i Zdravlja, kao njegovog isključivog vlasnika. Zdravlje zadržava pravo da preduzme sve pravne i činjenične radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i zatražio eventualnu štetu prouzrokovanu njihovim nezakonitim i/ili neodobrenim korišćenjem.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani zakonima Republike Srbije.


industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs