Informacije o obradi ličnih podataka


Informacija o obradi ličnih podataka odnosi se na obradu podataka o ličnosti od strane rukovaoca Zdravlje.

Zdravlje obrađuje lične podatke sledećih fizičkih lica: zaposlenih, stručnih saradnika, poslovnih partnera, kandidata koji se prijavljuju za posao u Zdravlju, lica koja posećuju veb stranicu i zvanične stranice Zdravlja na društvenim mrežama, kao i lične podatke drugih lica kojima Zdravlje dolazi u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Zdravlje obrađuje lične podatke koji su mu potrebni za redovno poslovanje, u zavisnosti od konkretnih poslovnih potreba, a to su: ime i prezime, adresa, datum i mesto rođenja, matični broj, zanimanje i stepen obrazovanja, podaci o veštinama i radnom iskustvu, podaci o ocenama rada, podacima o znanju stranih jezika, obukama, e-mail adresi, broju telefona, broju žiro računa, visini zarade, odnosno naknade koju lice ostvaruje, visini bonusa i drugih primanja kao i druge podatke o stečenim licima. od Zdravlje u okviru registrovane aktivnosti.

Obrada podataka radi ispunjenja ugovornih obaveza

Zdravlje je rukovalac ličnih podataka fizičkih lica (zaposlenih/lica angažovanih po nekom drugom pravnom osnovu/poslovnih partnera), uključujući i podatke o zdravstvenom stanju, koji se prikupljaju i obrađuju u cilju ispunjenja obaveza iz ugovora zaključenog radi obavljanja poslova. svoju registrovanu delatnost. Obrada podataka se vrši na osnovu navedenih ugovora i bez prikupljanja i obrade ličnih podataka lica, Zdravlje nije u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze iz ugovora koje zaključuje radi obavljanja registrovane delatnosti. Ove podatke Zdravlje čuva trajno u oblasti rada i u drugim oblastima sve dok postoji osnov za njihovu obradu, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Zdravlja.

Zdravlje prosleduje lične podatke: 1) svojim akcionarima i zaposlenima koji, u skladu sa zakonom i prirodom posla koji obavljaju, moraju da imaju pristup tim podacima, kao i trećim licima sa kojima Zdravlje ima ugovor i u svrhu ispunjenja obaveza iz ugovora; 2) ovlašćeni državni organi na njihov zahtev; 3) ovlašćeno društvo za reviziju koje je Zdravlje u obavezi da angažuje u skladu sa odredbama zakona; 4) poslovni partneri radi ispunjenja zaključenih ugovora.

Prenos podataka se vrši na osnovu adekvatnih mera zaštite preduzetih u vidu standardne ugovorne klauzule, osim u slučaju prenosa podataka ovlašćenim državnim organima kojima se podaci dostavljaju na osnovu zakona.

Obrada podataka u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza

Zdravlje obrađuje lične podatke lica u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se najmanje u zakonskom roku ili dok postoji osnov za obradu podataka.

Obrada podataka u marketinške svrhe

Zdravlje obrađuje lične podatke, kao što su: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja u cilju informisanja o promocijama i ponudama proizvoda i usluga, samo na osnovu prethodne saglasnosti. Zdravlje podatke koje obrađuje u svrhu ponude proizvoda i usluga i informisanja o promotivnim akcijama čuva pet godina, odnosno do oduzimanja odobrenja, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Zdravlje.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, lice čiji se podaci obrađuju ima sledeća prava:

  • pravo pristupa;
  • pravo na ispravku i dopunu;
  • pravo na brisanje;
  • pravo na ograničenje obrade podataka;
  • pravo na prenosivost podataka;
  • prekid obrade (žalbe), pravo protiv donošenja odluka na osnovu automatizovane obrade.

Ako se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Opoziv saglasnosti neće uticati na prihvatljivost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. (e-mail: office@poverenik.rs).

Za pitanja u vezi sa obradom vaših podataka, možete nas kontaktirati putem sledećih sredstava komunikacije:

  • E-mail: info@zdravlje.co.rs;
  • Tel: (+381) 16 202 132;
  • E-mail za: Zdravlje AD Leskovac, HR Department, Vlajkova 199, 16000 Leskovac.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs